Transgraniczna opieka medyczna - Grenzübergreifende Medizinische Versorgung

 

 

Projekt realizowany w latach 2020-2022 / Das Projekt wird in Jahren 2020-2022 realisiert
Całkowita wartość projektu / Gesamtwert des Projekts: 740 862,66 Euro
Kwota dofinansowania wynosi / Die Fördersumme beträgt: 629 733,25 Euro (85%)

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020, cel 6 „Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia społecznego”
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez dwóch partnerów: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz Szpital Märkisch-Oderland w Strausbergu.

Celem głównym projektu jest rozwój trwałej współpracy szpitali, wymiana doświadczeń i niwelowanie barier administracyjnych, językowych i medycznych, podnoszenie kompetencji partnerów projektu oraz poprawa świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie transgranicznej opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto celem projektu jest poprawa jakości zarządzania w zakresie praw i obowiązków wynikających z transgranicznej opieki zdrowotnej.

Działania: szkolenia, kursy lekarzy, pielęgniarek i personelu administracyjnego, organizacja konferencji naukowych, warsztatów i polsko-niemieckich pikników zdrowia, stworzenie narzędzia ułatwiającego polsko- niemiecką komunikację w szpitalach (tj. słownik medyczny PL-DE/DE-PL w formie aplikacji na telefon), modernizacja i wyposażenie sal konferencyjnych w obu szpitalach.

Grupy docelowe:
1. kadra medyczna i administracyjna szpitali partnerskich,
2. mieszkańcy województwa lubuskiego i powiatu Märkisch-Oderland.

Rezultaty projektu:
1. Trwała transgraniczna współpraca polsko-niemiecka pomiędzy szpitalami,
2. Przeszkolony personel medyczny i niemedyczny oferujący wysokiej jakości usługi medyczne i spójne procedury
3. Transfer wiedzy i umiejętności poprzez szkolenia, konferencje
4. Podniesienie poziomu komunikacji językowej partnerów poprzez kursy językowe
5. Podniesie jakości obsługi pacjentów z kraju sąsiadów
6. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej w kraju sąsiadów.

 

UWAGA! - PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY 

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych poprzez mechanizm sygnalizacyjny

W celu zapewnienia realizacji Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu.

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/funrusze_i_rozwoj/Zwalczanie_naduzyc_w_Programach_INTERREG

dla ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości została założona skrzynka pocztowa, na którą można zgłaszać zastrzeżenia:

 

Wyjaśnienie podstawowych pojęć.

Nieprawidłowość - zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego - każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez jego obciążenie nieuzasadnionym wydatkiem;

Nadużycie finansowe - zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Korupcja - obiecywanie, proponowanie, wręczanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści pracownikowi, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań. Również żądanie lub przyjmowanie przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnic takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań.

Konflikt interesów - konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym, a interesami prywatnymi pracownika Urzędu, polegający na tym, że interesy pracownika Urzędu jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego powierzonych obowiązków
i zadań publicznych, rozumiany w myśl art. 57 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Radu (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.; konflikt może być potencjalny, pozorny lub rzeczywisty;

Organy ścigania - organy, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw.

Organami ścigania w Polsce są:

 • Prokuratura
 • Policja
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Straż Graniczna
 • Krajowa Administracja Skarbowa.

Organem ścigania w UE jest: OLAF - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych  - jest on odpowiedzialny za prowadzenie dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskichi opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Kontakt z OLAF

Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en

Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).
Z OLAF można komunikować się w języku polskim.

Jak można zgłosić nadużycie do OLAF?

 1. Zgłoszenie online - report fraud online
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie WWW) - email OLAF
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:

European Commission,
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Investigations & Operations
B-1049 Brussels, Belgium

Praktyczne poradniki

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości - w tym nadużyć finansowych - zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 • Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”.
 • Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
 • Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

 

TU SPRAWDZISZ, JAK REALIZUJEMY PROJEKT

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!