Transgraniczna Konferencja Położnicza

 

 

Transgraniczna konferencja położnicza

 

Projekt nr 566/20 pod tytułem „Transgraniczna konferencja położnicza” jest realizowany przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., przy współpracy Krankenhaus Märkisch Oderland GmbH w Strausbergu i dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 -2020”.

Celem projektu jest poszerzenie współpracy transgranicznej Szpitali z Gorzowa Wielkopolskiego i Strausberga, a także wymiana wzajemnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami w zakresie położnictwa.

Głównymi beneficjentami projektu jest kadra medyczna (lekarze i położne) z Polski i z Niemiec. Uczestnikami projektu są również kobiety ciężarne, jak i te planujące ciąże wraz rodzinami, zaproszeni goście, a także mieszkańcy województwa lubuskiego i powiatu Märkisch-Oderland (w sumie 76 osób).

Cele szczegółowe:

1. Transfer wiedzy i umiejętności w zakresie położnictwa poprzez organizację konferencji;

2. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki w okresie ciąży, wiedzy na temat porodu i okresu poporodowego;

3. Wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami projektu;

4. Rozwój współpracy i kontaktów pomiędzy partnerami projektu;

5. Rozwój kontaktów pomiędzy personelem medycznym z Polski i z Niemiec;

6. Podniesie jakości obsługi pacjentów z kraju sąsiadów.

 

Konferencja zorganizowana zostanie w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 24.02.2023 r. Wydarzenie będzie trwało około 9 godzin (10:00- 19:00) i podzielone zostanie na 2 części:

- specjalistyczną dla kadry medycznej;

- otwartą, w której będą mogły wziąć udział kobiety z rodzinami. W ramach tej części konferencji będą odbywały się spotkania informacyjne dotyczące położnictwa (stworzone zostaną stoiska informacyjne i pokazowe). W tej części konferencji będą odbywały się pokazy m.in. gimnastyki dla kobiet w ciąży oraz ćwiczeń relaksacyjnych i oddychania, a także animacje dla najmłodszych.

Wartość zadania ustalono na kwotę 8 842,40 EURWartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 -2020”: 7 516,04 EUR

 

UWAGA! - PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY

 

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych poprzez mechanizm sygnalizacyjny

 

W celu zapewnienia realizacji Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu.

 

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/funrusze_i_rozwoj/Zwalczanie_naduzyc_w_Programach_INTERREG

 

dla ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości została założona skrzynka pocztowa, na którą można zgłaszać zastrzeżenia:

 

nieprawidlowosci.EWT@miir.gov.pl

nieprawidlowosciEWT@lubuskie.uw.gov.pl

 

Wyjaśnienie podstawowych pojęć.

Nieprawidłowość - zgodnie z art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego - każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez jego obciążenie nieuzasadnionym wydatkiem;

 

Nadużycie finansowe - zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,

 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,

 • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

 

Korupcja - obiecywanie, proponowanie, wręczanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści pracownikowi, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań. Również żądanie lub przyjmowanie przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnic takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w ramach wykonywanych zadań.

 

Konflikt interesów - konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym, a interesami prywatnymi pracownika Urzędu, polegający na tym, że interesy pracownika Urzędu jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego powierzonych obowiązków

i zadań publicznych, rozumiany w myśl art. 57 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Radu (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r.; konflikt może być potencjalny, pozorny lub rzeczywisty;

 

Organy ścigania - organy, do których właściwości należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw.

 

Organami ścigania w Polsce są:

 • Prokuratura

 • Policja

 • Żandarmeria Wojskowa

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Straż Graniczna

 • Krajowa Administracja Skarbowa.

 

Organem ścigania w UE jest: OLAF - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - jest on odpowiedzialny za prowadzenie dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskichi opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

 

Kontakt z OLAF

 

Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en

 

Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty).

Z OLAF można komunikować się w języku polskim.

 

Jak można zgłosić nadużycie do OLAF?

 

 1. Zgłoszenie online - report fraud online

 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie WWW) - email OLAF

 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:

 • European Commission,

 • European Anti-Fraud Office (OLAF)

 • Investigations & Operations

 • B-1049 Brussels, Belgium

 

Praktyczne poradniki:

 

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości - w tym nadużyć finansowych - zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 • Wytyczne KE dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”.

 • Poradnik antykorupcyjny dla urzędników

 • Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

 

 

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!